Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

  • /